ប្រភេទ

ឈ្មោះហាង
ណាណា អនឡាញ សប
ប្រភេទហាង
លក់ទំនិញគ្រប់មុខ មានគុណភាពល្អ
លេខទូរស័ព្ទ
098313158
អាស័យដ្ឋាន
Chroy changvar, Phnom Penh